aquest nadal viu la màgia del comerç local

BASES

Bases Reguladores de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a la campanya de dinamització comercial

ANTECEDENTS

El comerç de proximitat es un dels sectors d’activitat econòmica de gran interès per al desenvolupament local.

De fet, una de les línies d’actuació estratègiques i prioritàries segons el Pla d’Actuació Municipal és la de dinamitzar el comerç local i fomentar el consum de proximitat amb el que implica sobre el creixement i sostenibilitat del comerç local i per tant el desenvolupament econòmic del territori.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí dissenya accions de dinamització comercial que tenen impacte sobre el comerç de proximitat, disposa de les competències en dinamització comercial i per tant ha d’actuar en el desenvolupament i creixement de les activitats econòmiques empresarials i comercials.

En aquest sentit, el redactat del PAM 2023-2027, el qual es troba en procés d’aprovació, estableix en el seu Eix 2 Ciutat Innovadora, en concret en el PT11, la Revitalització del comerç local i dels mercats.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, entre d’altres i a través de l’àrea de Comerç i Consum disposa de les competències en dinamització comercial i per tant ha d’actuar en el desenvolupament i creixement de les activitats econòmiques empresarials i comercials.

L’article 84.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els ens locals de Catalunya tenen entre d’altres competències pròpies, en els termes que determinin les lleis en matèria de les promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

Així mateix, les competències locals en l’àmbit del comerç estan expressament previstes a la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, més específicament en els seus articles 3.e. i 53.4.

L’apartat 4 de l’article 53 disposa que les corporacions locals, d’acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme polítiques de foment d’acord amb les competències respectives.

La campanya de dinamització Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local té com a objectiu, la promoció, publicitat i visibilitat del comerç local de Sant Joan Despí així com el foment del consum de la ciutadania als establiments de la ciutat.

Des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, es vol donar visibilitat als comerços, serveis i a la restauració local, així com incentivar-ne les vendes. Amb aquest objectiu, s’ha pensat realitzar una campanya adreçada a fomentar el consum al comerç Local, a partir de les accions de dinamització de la campanya de Comerç Nadal 2023.

I. OBJECTE

Les presents bases tenen per objecte regular les condicions i el procediment a seguir per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, en el marc de la campanya de dinamització comercial 2023 “Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local” (entre els dies 23 de desembre i 28 de febrer de 2024), mitjançant la concessió de la subvenció consistent en el repartiment de 100 targetes moneder per valor de 50 € cadascuna per gastar als establiments adherits a la campanya.

La campanya de dinamització comercial Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local a través de la targeta moneder, està destinada a les persones físiques residents al municipi, les quals hauran de bescanviar als comerços adherits a la campanya, i que té com a objectiu, la promoció, publicitat i visibilitat del sector comercial de Sant Joan Despí així com el foment del consum de la ciutadania als mencionats establiments de la ciutat.

II. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ PER LA CIUTADANÍA

Els requisits i condicions que han de complir les persones interessades en participar en el sorteig de la campanya de dinamització comercial 2023 Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local i poder obtenir una targeta per gastar en establiments de restauració local són les següents:

Ser major de 18 anys. (abans del 25 de novembre de 2023)
Estar empadronat a Sant Joan Despí (abans del 25 de novembre de 2023)
Únicament es pot omplir un formulari per DNI i per domicili i unitat familiar.
Omplir correctament i enviar a través de la web el formulari de participació, disponible a la web  “www.targetaregalsantjoandespi.cat“ entre els dies 23 i 31 de desembre de 2023, amb les següents dades:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Adreça
 • Barri
 • Telèfon de contacte
 • Sexe
 • Data Naixement
III. REQUISITS PARTICIPACIÓ PELS ESTABLIMENTS COMERCIALS

Els establiments comercials de Sant Joan Despí hauran d’adherir-se a la Campanya emplenant el Formulari facilitat per a tal finalitat abans del 31 de desembre de 2023.

Els comerços en els que es podrà fer ús les targetes hauran de complir els requisits següents:

 • Estar físicament ubicats i inscrits al municipi de Sant Joan Despí.
 • No estar incurs en cap dels supòsits previstos a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els comerços que s’adhereixin s’han de comprometre a posar, en lloc visible, la identificació que li serà lliurada per l’entitat col·laboradora un cop acceptada la seva adhesió i acceptar les normes i condicions de la convocatòria, així com de donar-li l’adequada difusió.
 • En el cas que el comerç cesi la seva activitat mentre encara està en vigor la Campanya, haurà de comunicar-ho al Departament de Comerç de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Queden exclosos de la participació:

 • Supermercats i cadenes d’alimentació més grans de 250 m2 i les benzineres.
 • Establiments de més de 10 treballadors.

Realitzada la inscripció i sol·licitud corresponent, l’establiment rebrà i conservarà la confirmació d’adhesió corresponent.

IV. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I TRAMITACIÓ.

El procediment de concessió de les subvencions és mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds. En el cas que finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds se n’hagin presentat més que el nombre disponible de targetes moneder (100), s’efectuarà un sorteig electrònic, que tindrà lloc el dia 8 de gener de 2024 a les 13:00 hores.

Les persones interessades, hauran de sol·licitar la seva participació, entrant en la web “www.targetaregalsantjoandespi.cat“ i omplint el formulari de recollida de dades, tot indicant:

 • Nom i cognoms
 • DNI
 • Adreça
 • Barri
 • Telèfon de contacte
 • Sexe
 • Data Naixement

L’Ajuntament no és responsable que les dades proporcionades per les persones participants siguin exactes i veraces. Per tant, no tindran dret a reclamar res en cas que aquestes dades siguin incorrectes.

 • Convocatòria: Les sol·licituds de participació en la campanya Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local es podran tramitar a través de la web “www.targetaregalsantjoandespi.cat“ entre les 00.00 hores del dia 23 de desembre de 2023 i les 23:59 hores del dia 31 de desembre de 2023.

No es tindran en consideració les participacions que es realitzin amb anterioritat o amb posterioritat a les dates assenyalades.

 • Una vegada omplerta i enviada la sol·licitud de participació, l’interessat rebrà via mail la confirmació de la seva sol·licitud amb un número de participant.
 • En el cas que la presentació de sol·licituds fos superior al nombre de targetes moneder i per tant les sol·licituds de subvenció no poguessin ser ateses, el dia 8 de gener de 2024, tindrà lloc el sorteig electrònic i virtual, per escollir 100 formularis de participació, que seran els números premiats amb 100 targetes moneders per valor de 50,00€ cadascuna per consumir als comerços adherits a la campanya Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local.
 • Només es podrà ser premiat/da una vegada.
 • No podran participar les persones que siguin titulars dels establiments comercials de Sant Joan Despí.
 • La dinàmica del sorteig serà la següent:

1.- Entre tots els números de participants que hagin enviat el seu formulari se n’escolliran 100. A cada número s’assignarà una targeta.
2.- A continuació, s’escollirà un màxim de 20 formularis a més a més, de reserva (per si els escollits en primera opció, no compleixen amb els requisits de participació)
3.- Es comprovarà que els formularis siguin correctes, segons els requisits de participació.
4.- Si el formulari no és correcte, es procedirà a escollir el primer formulari reserva i així successivament.
5.- Es contactarà amb els premiats per informar-los del resultat del sorteig.
6.- Les targetes seran entregades per servei de missatgeria a domicili.
7.- La targeta es podrà gastar fins el 28 de febrer de 2024, únicament en establiments adherits a la campanya Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local

V. FORMA DE PAGAMENT

Les 100 persones premiades amb les targetes moneder per valor de 50 € cadascuna per gastar als establiments adherits a la campanya, seran contactades i els hi serà entregada una targeta, a partir del dia 9 de gener de 2024, per tal de consumir als establiments adherits a la campanya fins el dia 28 de febrer de 2024.

El lliurament de la targeta es farà mitjançant servei de missatgeria.

VI. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS

Les persones beneficiàries, hauran d’acceptar de manera expressa l’atorgament de la subvenció, que es farà una vegada s’inscrigui en la web de participació, acceptant la subvenció de targetes moneder Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local

VII. JUSTIFICACIÓ

La justificació serà comprovada mitjançant aplicació de les targetes moneder relacionat amb els Fucs (números de datàfons) dels establiments adherits a la campanya Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local

VIII. PUBLICITAT

L’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les bases i subvencions concedides sota la campanya de dinamització Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local al Butlletí Municipal, Xarxes Socials i E-Tauler, al Butlletí Oficial de la Província i la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones).

Les subvencions atorgades seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. Així mateix, l’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les subvencions atorgades al Tauler d’edictes, a la web municipal, al Butlletí oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis del Departament de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats municipals de l’Ajuntament (carrer John F. Kennedy, 8). Una referència de l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província s’inserirà al Butlletí Municipal.

IX. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La dotació pressupostària d’aquesta campanya Aquest Nadal Viu la màgia del comerç local, és de 5.000 €, a càrrec de la partida 2023.04.24119.470.

X. PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals.

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament: Campanya de dinamització comercial. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana: Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.

Informació addicional: ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades

XI. RÈGIM JURÍDIC

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases és d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 29 de novembre de 2010.

Alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Desplaça cap amunt